Job Vacancy : Re-Advertise Job Vacancy Manager - Corporate Finance

Job Vacancy / Vaga Servisu 

Closing Data 03 Outubru 2012
Autoridade Nacional do Petroleo (ANP) hanesan orgaun ida nebe maka responsabiliza hodi maneija, regula, no kontrola atividade minarai iha Tasi Timor hanesan area konjunta no area esklusiva Timor nian. Ho ida nee instituisaun ne’e buka hela atu rekruta Profesional Timor Oan nain ida atu serbisu iha pozisaun:

Gerente Coperativa Finansa – Corporate Finance Manager
Kandidatu ne’ebé mak manan ba vaga ida ne’e sei maneija departamento finansa no fo asistensia tekniku ba iha Director Servisu Coperativa no fornese informasaun finansa ba iha Auditoria Interna nian.

Ba informasaun klaru liu tan no Tarefa Serbisu nian, ita boot sira bele download / hasai husi ANP nia website hodi klik iha nee .

ka visita:

Edifisu ANP iha Palacio do Governo iha Diresaun Rekurso Umanu nian, ka bele mos kontaktu ba Númeru Telefoni: 332 – 40 98 ka email ba: hr@anp-tl.org

Aplikasaun: Ita boot sira nia dokumentu sira hanesan Curricula Vitae (CV), ka resumu inklui karta aplikasaun ne’ebé esplika ita bo’ot nia kapasidade propriu ba pozisaun ida ne’e, no haruka ba Diresaun Rekurso Umano ANP nian ka liu husi email hr@anp-tl.org.

Ita boot nia CV ka resumu tenki hakerek ho lian Ingles no inklui mos pesoal referensia nain tolu.

Vaga ida ne’e sei taka iha loron 03 Outubru 2012, oras tuku 05.00 loro kraik.

ANP promove oportunidade serbisu hanesan ba jeneiru hotu-hotu iha Timor-Leste.
ANP mos investe makas iha Dezenvolvimentu Kapasidade ba Rekursu Umano sira.

Hakerek Husi : Pity Numalay ~ DosoGames

Muh.Akram Ita bo'ot sira le'e hela Job Vacancy : Re-Advertise Job Vacancy Manager - Corporate Finance Hakerek Husi Blog Vagas Servisu Iha informasaun vaga servisu? : manda ita bo'ot sira nia InFormasaun ba ami nia email: opinitimor@sapo.tl

hakarak asesu informasaun vaga servisu..? hakerek email iha kra'ik ne'e hodi asesu direita iha ita bo'ot sira nia Email Blog Vagas Servisu

hakerek ita nia email iha ne'e:

Delivered by Opini Timor

0 comments:

Post a Comment

SPONSOR

SPONSOR

Sponsor

Sponsor

Hare Ami Iha Facebook

Back to top